OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA kwalifikacyjnego

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej JELCZ Sp. z o.o. nr 93/IV/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

Spółka informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na:

Prezesa Zarządu JELCZ Sp. z o.o.

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym, adres: ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki- nie otwierać”.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do 03 stycznia 2020 r. godz. 11.00. W przypadku składania listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki,
tj. 03 stycznia 2020 r. godz. 11:00.