OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych JELCZ Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej JELCZ Sp. z o.o. Nr 85/V/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Spółka informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na:

Członka Zarządu ds. Operacyjnych JELCZ Sp. z o.o.

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub listem poleconym na adres: ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych JELCZ Sp. z o.o. – nie otwierać”.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 13 czerwca 2022 r., godz. 11.00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki, tj. 13 czerwca 2022 r. godz. 11:00.