PodpisanIe Aneksu nr 2 do Umowy na pojazdy dla systemu WISŁA

W dniu 18.06.2020r. w siedzibie Spółki JELCZ Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach doszło do podpisania Aneksu nr 2 do Umowy dostawy „Podwozi specjalnych komponentów dla systemu WISŁA” w latach 2020-2023 zawartego pomiędzy Skarbem Państwa-Inspektoratem Uzbrojenia
a JELCZ Sp. z o.o. Zasadniczym celem podpisywanego dokumentu było wprowadzenie zabudowy pojazdów w pokładowy system integracji łączności pojazdów (Intercom). Konsekwencją podpisania niniejszego dokumentu jest zwiększenie wartości kontraktu podpisanego przez Spółkę w 2019r.
o łączną kwotę ponad 6,2 mln zł. W imieniu Inspektoratu Uzbrojenia aneks podpisał Pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Pułkownik
dr Michał Marciniak, natomiast na spotkaniu Spółkę reprezentowali Prezes Zarządu Pan Sławomir Kaleta, Członek Zarządu Pan Dominik Gerbszt
i Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Pani Wioletta Krawczyk- Namyślak.
Udział Spółki w realizacji tak prestiżowego kontraktu poczytujemy jako wyróżnienie, a podpisanie aneksu do umowy jako sygnał dobrej współpracy pomiędzy Spółką JELCZ Sp. z o.o. a Siłami Zbrojnymi RP przy realizacji kontraktu na dostawy pojazdów w ramach Programu WISŁA.